Wollseifen-Ortsplan


Die Wollseifener Ortsstraßen hatten bei den Einwohnern die folgenden Namen:

(Quelle: Die Wollseifener "Urgesteine" Alois May und Adolf Faccini)

A   -  nom Stöckelche
B   -  om Jehn-enk
C   -  em Jehn-enger Bersch
D   -  de Wollzich

E   -  de Zöleper Jass
F   -  Märches Jass
G   -  Jueseps Jass

H  -  om Hennes

I   -  Schütte Jass

J   -  de jrueß Jass
K  -  Plöße Jass
L   -  de Drijet

M  -  am Brankpötz

N   -  Ähßisch Jass

O   -  Pastuisch Jass
P    -  Schuel-Jass

Q   -  om DreschDie Wollseifener, ihre Häuser und ihre Bewohner (mit "Spitznamen" - soweit vorhanden), geordnet nach der Nummerierung im Wollseifener Ortsplan:

1   Walberhof, Keutgen - „Walleber-Hauf“
2   Faccini Heinrich
3   Sistig Johann - „Jössepsches Johann“
4   Keutgen Engelbert - „Walleber Engelbäth“
5   Mader, Peter - „Maadesch Petter“
6   Heimbach Peter
7   Harzheim Hubert
8   Lorbach Rochus  -  „Krommenauels Rauchet“
9   Thönnessen, Ww.  -  „de Motter“
10  Breuer Heinrich  -  „Minsches Hein”
11  Mey Peter und Heup Franz
12  Kirch, Geschwister  -  „Kerch-Antons Petter“
13  Thönnessen Peter (Küster)  -  „Jenne Petter“
14  Brunnen: „Wollzich“
15  May Franz  -  „Mölle Franz“
16  May Johann  -  „Neresse Schäng“
17  „Helije-Hüsje“ 
18  Heup Quirin  -  „Zölls Krienes“
19  Friedhof
20  Logen Wilhelm
21  Heup Karl  -  „a Schomeichech”
22  Pleuss Hubert  -  “Plöß Huppert”
23  Breuer Andreas  -  “Bröisch Andres”
24  Pleuss Wilhelm  -  “Plöß Wellem”
25  May Quirin  -  „Miene“
26  May Franz  -  “Märches”
27  Brüll Christine  -  “Huppertz Bien”
28  May Wilhelm  -  “Huppertz Wellem”
29  Keutgen Hubert  -  “Bien senge Hüppert”
30  Breuer Quirin  -  “dr dek Bröer”
31  „Transformatore-Hüsje“
32  Krumpen Franz
33  Kirch Peter  -  „Jrasmanns“
34  Klassen Karl  -  „Hüppsches“
35  Zöll Fritz  -  „de Wie`tschaff“
36  Mader Reiner - „bej Zölls, bejm Schomeicher“
37  Küpper Leonard

38  Pleuss Hubert  -  „Plöße Lenche“
39  May, Ww.
40  Krumpen Karl
41  May Leonard  -  “Lennerdche”
42  Klassen Peter  -  “Jiene”
43  Sistig Wilhelm
44  Pleuss Peter  -  “Kerche Petter”
45  Faccini Adolf    “Döllefes“
46  Heup Josef  -  “Antönsches Jupp”
47  Mey Josef  -  “Majeredsches”
48  Heup Peter
49  Comell, ...
50  Pleuss Hubert  -  „Maß-Wellem“
51  Döhler Wilhelm
52  Heup Hubert  -  „Hüppsches Huppert“
53 Heup Elisabeth  -  „Lang-Lennert“
54  Mader  -  „Kätrin on Bertes“
55  Körner Peter  -  „Schof-Pettersch Pitter“
56  Heup Rochus  -  „Hüppsches Rauchet“
57  Schurz Josef
58  Pleuss Hubert -  „Hinnes“
59  Faccini Gertrud
60  Zeppenfeld Johann - „Maaß-Wellems Johann“
61  Thönnessen Franz  -  „Krengßje“
62  Heup, Gebr.  - „Schor-Lennert“
63  Döhler Nikolaus
64  Zöll Peter & Anna
65  Mader Reiner / Schröder  -  „Maadesch Neres“
66  Gehlen Martin / Logen
67  Gehlen Martin
68  Thönnessen Quirin  -  „Krämesch Pauelze“
69  Kirch Quirin  -  „Schmotte Krennes“
70  Vohsen Geschw.  -  „Tiene“
71  Zöll,Josef  -  „Zölls Jüpp“
72  Sistig Wilhelm  -  „de Konsum“
73  Kirch Franz  -  „Ähßisch“
74  Keutgen Josef  -  „Joose“

75  Krischer Servatius  -  „Vöß“
76  Krischer Servatius 
77  Pastorat
78  Mertgens Geschw.
79  Marx Mathias  -  „Kluse-Lang“
80  May Christoph  -  „Stöffel“
81  May Hubert  -  “Hupperz Huppert”
82  Schule
83   Keutgen Karl  -  „Walleber Karl“
84   Logen Quirin
85   Pleuss Hubert  -  „a Neeresse“
86   Schütt Louis
87   Hickertz Geschw.  -  „Jennesjes“
88   Kirch Peter  -  „Antons“
89   Schütt Ludwig  -  „Schütte Puckel“
90   Dardenne Josef  -  „Bi`ele“
91   Küpper Martin  -  „Heimijer“
92   Stollenwerk Karl  -  „Schuele Karl“
93   Kirch, Geschw.  - Post
94   Vohsen, Geschw.  -  „Liese“
95   Löhr Wilhelm
96   Pleuss Peter
97   Karbig-Rinnenburger  -  „Evjes“
98   May Quirin  -  „Haase Krennes“
99   Löhr Karl
100 Körner Hubert  -  “Kliene”
101 Wollgarten Wilhelm  -  „Dehmer Wellem“
102 Kirch Rochus  -  „Kerch-Antons-Rauchet“
103 Keutgen Martin  -  „Boede“
104 Hicks Karl
105 May Alois  -  „Stock“
106 Döhler Wilhelm
107 Niessen Arnold
108 Sistig Franz  -  „Jered“
109 Sistig Josef  -  „Josepps Jüpp“
110 Pleuss, …  -  „Jehn-engder Plöß“
111 Klassen Peter  -  “Harte Petter”
112 Hölzer Helmut